CPM Homework Banner
8-78.
  1. Resuelve cada ecuación. Homework Help ✎

    1. 5.2(3.75)x = 100

    2. 4 + 3x4 = 81

Divide entre 5.2 y, luego, usa logaritmos.

x ≈ 2.24

Aísla x4 luego, usa raíces o exponentes fraccionarios.