CPM Homework Banner

Home > INT1S > Chapter 3 > Lesson 3.3.2 > Problem 3-131

3-131.
  1. Calcula el valor de x que haga verdaderas todas las ecuaciones a continuación. Homework Help (ESP) ✎

    1. 23 = 2x

    2. x3 = 53

    3. 34 = 32x

    4. 27 = 2(2x+1)

x = 3

x = 5

x = 2

x = 3